Hyra kajakplats

Allmänt om Helsingborgskanotisternas kajakplatser

Sedan början på september 2022 är föreningens kajaker och medlemmarnas privata kajaker flyttade till vårt nya kajakhus.  Kajakhuset kommer att färdigställas under 2023.

En omgruppering av kajakplatserna kommer att genomföras under sommaren 2023. Mer information kommer.

Helsingborgskanotisternas intentioner för uthyrning av kajakplatser

Privata kajakplatserna är avsedda att användas för uthyrning till Helsingborgskanotisternas aktiva medlemmar för att underlätta för medlemmarna att delta i de aktiviteter som anordnas av Helsingborgskanotisterna och för egna aktiviteter med utgångspunkt från klubbhuset. Kajakplatserna ska således inte användas för enbart förvaring av privata kajaker.
För att berättiga till att hyra kajakplats ska kajaken användas regelbundet, i första hand för enskild paddling med utgångspunkt från klubbhuset och för deltagande i de aktiviteter som anordnas av klubben. Aktivt deltagande i klubbens verksamhet, såsom medverkan i kursverksamhet, ungdomsverksamhet, styrelsearbete, städdagar, vård av kajaker och inventarier, arbete i klubbens utskott och därmed jämförbara aktiviteter bidrar också till att berättiga medlemmen till att få hyra kajakplats.
All paddling, enskild och vid medverkan i klubbens aktiviteter, skall dokumenteras i loggboken.

Regler för uthyrning av kajakplatser

Avgift för hyra av kajakplats

Medlemmar i Helsingborgskanotisterna (gäller ej stödmedlemmar) har möjlighet att hyra kajakplats till privata kajaker mot en avgift som beslutas av årsmötet.

Tilldelning av kajakplats

Medlemmar i Helsingborgskanotisterna kan tilldelas kajakplats efter anmälan till styrelsen eller av styrelsen utsedd ansvarig. Finns ingen kajakplats ledig tilldelas medlemmen en köplats. Beslut om tilldelning av plats tas av styrelsen i samråd med den kajakplatsansvarige.

De medlemmar som är aktiva i klubben och/eller är aktiva paddlare kan, efter beslut i styrelsen, prioriteras för tilldelning av kajakplats.
De medlemmar som tilldelats kajakplats har särskilt ansvar för att meddela aktuellt telefonnummer och e-postadress till styrelsen.

Hyrestid

Kajakplatser hyrs för ett kalenderår (1 januari – 31 december) i taget. Hyrestiden förnyas ett år i taget om inte medlemmen säger upp platsen eller styrelsen bedömer att hyresrätten förbrukats (se avsnitt Förbrukad hyresrätt nedan).

Förbrukad hyresrätt

Medlemmens hyresrätt anses förbrukad om årets medlems- och hyresavgift inte inbetalats till Helsingborgskanotisternas bankgiro eller swish senast på förfallodagen som framgår på fakturan för årsavgiften eller om styrelsen anser att medlemmen inte följer Helsingborgskanotisternas intentioner för uthyrning av kajakplatser enligt ovan.

I det fall styrelsen finner att en kajakplats inte används i enlighet med Helsingborgskanotisternas intentioner ska styrelsen underrätta medlemmen som hyr platsen om detta senast den 31 oktober. Medlemmen kan då yttra sig till styrelsen för en dialog om beslutet fram till den 30 november. Om styrelsen inte ändrar beslutet gäller beslutet från årsskiftet och platsen skall lämnas senast 31 mars påföljande år.

Vid förbrukad hyresrätt ska medlemmen hämta sin kajak omgående.